Podmínky služby

Smluvní podmínky s informacemi o zákaznících

Obsah

 1. Rozsah
 2. závěr
 3. odnětí
 4. Ceny a podmínky platby
 5. Dodací a přepravní podmínky
 6. Výhrada vlastnictví
 7. Odpovědnost za vady (záruka)
 8. Uplatnění poukázek na kampaň
 9. Uplatňování dárkových poukazů
 10. Platné právo
 11. jurisdikce
 12. Alternativní řešení sporů

1) Rozsah

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Sarap.Online UG (s ručením omezeným) (dále jen „prodávající“) se vztahují na všechny smlouvy o dodání zboží, které spotřebitel nebo podnikatel (dále jen „zákazník“) s prodávajícím s ohledem na zavře zboží zobrazené prodávajícím v jeho online obchodě. Zahrnutí vlastních podmínek zákazníka je tímto v rozporu, pokud není dohodnuto jinak.

1.2 Tyto podmínky se přiměřeně vztahují na smlouvy o dodání poukázek, pokud není výslovně stanoveno jinak.

1.3 Spotřebitelem ve smyslu těchto podmínek je jakákoli fyzická osoba, která uzavírá právní transakci za účelem, který není převážně obchodní ani nezávislou profesní činností. Podnikatelem ve smyslu těchto podmínek je fyzická nebo právnická osoba nebo právní partnerství, které při uzavírání právní transakce jedná v rámci své obchodní nebo nezávislé profesní činnosti.

2) uzavření smlouvy

2.1 Popisy produktů obsažené v internetovém obchodě prodávajícího nepředstavují závazné nabídky ze strany prodávajícího, ale slouží k podání závazné nabídky ze strany zákazníka.

2.2 Zákazník může nabídku odeslat pomocí online objednávkového formuláře integrovaného v internetovém obchodě prodávajícího. Po vložení vybraného zboží do virtuálního nákupního košíku a absolvování procesu elektronické objednávky zákazník odešle právně závaznou nabídku smlouvy na zboží v nákupním košíku kliknutím na tlačítko, které uzavírá proces objednávání. Zákazník může nabídku zaslat prodejci také telefonicky nebo e-mailem.

2.3 Prodávající může nabídku zákazníka přijmout do pěti dnů,

 • zasláním zákazníkovi písemné potvrzení objednávky nebo potvrzení objednávky v textové podobě (faxem nebo e-mailem), v tomto případě je přijetí potvrzení objednávky u zákazníka závazné, nebo
 • dodáním objednaného zboží zákazníkovi, v tomto případě je rozhodující přístup zboží k zákazníkovi, nebo
 • tím, že požádá zákazníka o zaplacení po předložení objednávky.

Pokud existuje několik výše uvedených alternativ, uzavře se smlouva v okamžiku, kdy se jedna z výše uvedených alternativ objeví jako první. Lhůta pro přijetí nabídky začíná dnem následujícím po datu, kdy je zákazníkovi odeslána nabídka, a končí pátým dnem po odeslání nabídky. Pokud prodávající nepřijme nabídku zákazníka ve výše uvedené lhůtě, považuje se to za odmítnutí nabídky s tím důsledkem, že zákazník již není vázán svým prohlášením o záměru.

2.4 Pokud zvolíte platební metodu nabízenou PayPal, bude platba zpracována poskytovatelem platebních služeb PayPal (Evropa) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko (dále jen: „PayPal“), s výhradou PayPal- Podmínky použití, dostupné na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full nebo - pokud zákazník nemá účet PayPal - podle podmínek pro platby bez účtu PayPal lze zobrazit na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Pokud zákazník platí platební metodou nabízenou společností PayPal, kterou lze vybrat v procesu online objednávání, prodejce již deklaruje přijetí nabídky zákazníka v okamžiku, kdy zákazník klepnutím na tlačítko dokončí proces objednávání.

2.5 Při odesílání nabídky prostřednictvím online objednávkového formuláře prodávajícího prodejce uloží text smlouvy po uzavření smlouvy a odešle jej zákazníkovi v textové podobě (např. E-mailem, faxem nebo dopisem) po odeslání objednávky zákazníkem. K dalšímu poskytnutí textu smlouvy ze strany prodávajícího nedochází. Pokud si zákazník před odesláním objednávky zřídil uživatelský účet v internetovém obchodě prodávajícího, budou údaje objednávky archivovány na webových stránkách prodávajícího a zákazník k nim bude mít bezplatný přístup prostřednictvím svého uživatelského účtu chráněného heslem poskytnutím příslušných přihlašovacích údajů.

2.6 Před závazným odesláním objednávky prostřednictvím online objednávkového formuláře prodejce může zákazník identifikovat možné vstupní chyby pečlivým přečtením informací zobrazených na obrazovce. Účinným technickým prostředkem pro lepší rozpoznání vstupních chyb může být funkce zvětšení prohlížeče, pomocí které se zvětší zobrazení na obrazovce. Zákazník může své položky opravit v rámci procesu elektronického objednávání pomocí obvyklých funkcí klávesnice a myši, dokud neklikne na tlačítko, které uzavírá proces objednávání.

2.7 Pro uzavření smlouvy je k dispozici německý a anglický jazyk.

2.8 Zpracování objednávky a kontakt se obvykle provádí e-mailem a automatizovaným zpracováním objednávky. Zákazník musí zajistit, aby e-mailová adresa, kterou poskytl pro zpracování objednávky, byla správná, aby mohly být e-maily zaslané prodejcem přijímány na této adrese. Zejména při použití filtrů SPAM musí zákazník zajistit, aby mohly být doručeny všechny e-maily odeslané prodejcem nebo třetími stranami pověřenými zpracováním objednávky.

2.9 Při objednávání alkoholických nápojů zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že dosáhl zákonem požadovaného minimálního věku.

3) Právo na odstoupení od smlouvy

3.1 Spotřebitelé mají obecně právo na odstoupení od smlouvy.

3.2 Další informace o právu na odstoupení najdete v storno podmínkách prodejce.

4) Ceny a podmínky platby

4.1 Pokud není v popisu produktu prodávajícího uvedeno jinak, uvedené ceny jsou celkové ceny včetně zákonné daně z prodeje. Veškeré další náklady na dopravu a dopravu, které mohou vzniknout, jsou specifikovány samostatně v popisu příslušného produktu.

4.2 V případě dodávek do zemí mimo Evropskou unii mohou vzniknout dodatečné náklady, za které prodejce nenese odpovědnost a které nese zákazník. Patří sem například náklady na převod peněz prostřednictvím úvěrových institucí (např. Poplatky za převod, poplatky za směnný kurz) nebo dovozní cla nebo daně (např. Cla). Tyto náklady mohou také vzniknout v souvislosti s převodem finančních prostředků, pokud není dodávka provedena do země mimo Evropskou unii, ale zákazník provede platbu ze země mimo Evropskou unii.

4.3 Možnosti platby budou zákazníkovi sděleny v internetovém obchodě prodávajícího.

4.4 Pokud byla dohodnuta platba předem bankovním převodem, je platba splatná okamžitě po uzavření smlouvy, pokud se strany nedohodly na pozdějším datu splatnosti.

4.5 Pokud zvolíte platební metodu „SOFORT“, bude platba zpracována poskytovatelem platebních služeb SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov (dále jen „SOFORT“). Aby zákazník mohl zaplatit částku faktury prostřednictvím „SOFORT“, musí mít účet online bankovnictví, který byl aktivován pro účast v „SOFORT“, během platebního procesu se odpovídajícím způsobem identifikovat a potvrdit platební instrukci „SOFORT“. Platební transakce je provedena okamžitě „SOFORT“ a na vrub účtu zákazníka je odečtena částka. Zákazník může vyvolat více informací o způsobu platby „SOFORT“ na internetu na https://www.klarna.com/sofort/

4.6 Pokud zvolíte způsob platby kreditní kartou prostřednictvím Stripe, částka na faktuře je splatná okamžitě po uzavření smlouvy. Platbu zpracovává poskytovatel platebních služeb Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irsko (dále jen „Stripe“). Stripe si vyhrazuje právo provést kontrolu kreditu a odmítnout tento typ platby, pokud je kontrola kreditu negativní.

5) Dodací a dodací podmínky

5.1 Dodání zboží probíhá na expediční trase na dodací adresu uvedenou zákazníkem, není-li dohodnuto jinak. Při zpracování transakce je rozhodující doručovací adresa uvedená ve zpracování objednávky prodejce.

5.2 Pokud dodání zboží selže z důvodů, za které je zákazník odpovědný, nese zákazník přiměřené náklady vzniklé prodávajícímu. To neplatí, pokud jde o náklady na dopravu, pokud zákazník účinně využije své právo na odstoupení. Pokud jde o náklady na vrácení, platí-li zákazník účinně své právo na zrušení, použijí se ustanovení uvedená ve Storno podmínkách prodávajícího.

5.3 Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nesprávného nebo nesprávného vlastního doručení. To platí pouze v případě, že prodávající není odpovědný za nedodání a prodejce s dodavatelem uzavřel konkrétní zajišťovací transakci s náležitou péčí. Prodávající vynaloží veškeré přiměřené úsilí k pořízení zboží. V případě nedostupnosti nebo pouze částečné dostupnosti zboží bude zákazník neprodleně informován a cena bude okamžitě vrácena.

5.4 V případě vlastního vyzvednutí prodejce nejprve informuje zákazníka e-mailem, že zboží, které si objednal, je připraveno k vyzvednutí. Po obdržení tohoto e-mailu si zákazník může po konzultaci s prodejcem vyzvednout zboží v sídle prodávajícího. V takovém případě nebudou účtovány žádné náklady na dopravu.

5.5 Poukazy jsou zákazníkovi poskytovány následovně:

- emailem

6) zachování vlastnictví

Pokud prodávající předem, vyhrazuje si právo na vlastnictví dodaného zboží až do úplného zaplacení dlužné kupní ceny.

7) Odpovědnost za vady (záruka)

7.1 Pokud je zakoupená věc vadná, platí ustanovení zákonné odpovědnosti za vady.

7.2 Pokud zákazník jedná jako spotřebitel, je vyzván k reklamaci u doručovatele na dodané zboží se zjevným poškozením při přepravě a o tom informovat prodávajícího. Pokud zákazník nedodrží, nemá to vliv na jeho zákonné nebo smluvní nároky z vad.

8) Uplatnění poukázek na kampaň

8.1 Poukazy, které vydává prodejce zdarma v rámci propagačních akcí s určitou dobou platnosti a které si zákazník nemůže zakoupit (dále jen „propagační poukázky“), lze uplatnit pouze v internetovém obchodě prodávajícího a pouze ve stanovené lhůtě.

8.2 Z voucherové kampaně lze vyloučit jednotlivé produkty, pokud existuje odpovídající omezení obsahu voucheru na kampaň.

8.3 Propagační poukázky lze uplatnit pouze před dokončením procesu objednávky. Následná fakturace není možná.

8.4 U jedné objednávky lze uplatnit několik poukázek na kampaň.

8.5 Hodnota zboží musí být alespoň stejná jako částka za kampaňový poukaz. Prodávající nevrací žádný zbývající kredit.

8.6 Pokud hodnota poukazu na kampaň není dostatečná k pokrytí objednávky, lze k vyrovnání rozdílu zvolit jednu z dalších platebních metod nabízených prodejcem.

8.7 Kredit poukazu na kampaň není vyplácen v hotovosti ani úroky.

8.8 Kampaňový poukaz nebude vrácen, pokud zákazník v rámci svého zákonného práva na odstoupení vrátí zboží zaplacené zcela nebo zčásti pomocí kampaňového poukazu.

8.9 Poukaz na kampaň je přenositelný. Prodejce může s vybíjením platit příslušnému majiteli, který uplatní propagační poukaz v internetovém obchodě prodávajícího. To neplatí, pokud má prodávající znalosti nebo hrubou nedbalost o neznalosti povolení, právní nezpůsobilosti nebo nedostatečné autorizaci příslušného vlastníka.

9) Uplatňování dárkových poukazů

9.1 Poukazy, které lze zakoupit prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „dárkové poukazy“), lze uplatnit pouze v internetovém obchodě prodávajícího, pokud není v poukazu uvedeno jinak.

9.2 Dárkové poukazy a zbývající zůstatek dárkových poukazů lze uplatnit do konce třetího roku po roce, ve kterém byl poukaz zakoupen. Zbývající kredit bude zákazníkovi připsán do data expirace.

9.3 Dárkové poukazy je možné uplatnit pouze před dokončením procesu objednávky. Následná fakturace není možná.

9.4 U jedné objednávky lze uplatnit několik dárkových poukazů.

9.5 Dárkové poukazy lze použít pouze na nákup zboží, nikoli na nákup dalších dárkových poukazů.

9.6 Pokud hodnota dárkového poukazu nepostačuje k pokrytí objednávky, lze k vyrovnání rozdílu zvolit jednu z dalších platebních metod nabízených prodejcem.

9.7 Zůstatek dárkového poukazu není vyplácen v hotovosti ani úroky.

9.8 Dárkový poukaz je přenosný. Prodejce může s vybíjením platit příslušnému majiteli, který uplatní dárkový poukaz v internetovém obchodě prodávajícího. To neplatí, pokud má prodejce znalosti nebo hrubou nedbalost neznalosti o neautorizaci, právní nezpůsobilosti nebo nedostatečné autorizaci příslušného vlastníka.

10) Použitelné právo

Právo Spolkové republiky Německo se vztahuje na všechny právní vztahy mezi stranami, vyjma zákonů o mezinárodním nákupu movitého zboží. Pro spotřebitele se tato volba práva použije, pouze pokud poskytovaná ochrana není zrušena závaznými ustanoveními práva státu, v němž má spotřebitel obvyklý pobyt.

11) Jurisdikce

Pokud zákazník jedná jako obchodník, právnická osoba podle veřejného práva nebo zvláštní fond podle veřejného práva se sídlem na území Spolkové republiky Německo, je výhradním soudním místem pro všechny spory vyplývající z této smlouvy místo podnikání prodávajícího. Pokud se zákazník nachází mimo území Spolkové republiky Německo, je místo podnikání prodávajícího výlučným soudním místem pro všechny spory vyplývající z této smlouvy, pokud lze smlouvu nebo nároky ze smlouvy připsat odborné nebo obchodní činnosti zákazníka. Ve výše uvedených případech je však prodávající v každém případě oprávněn obrátit se na soud v místě podnikání zákazníka.

12) Alternativní řešení sporů

12.1 Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů na internetu pod následujícím odkazem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Tato platforma slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů vyplývajících z on-line nákupů nebo smluv o poskytování služeb týkajících se spotřebitele.

12.2 Prodávající není ani povinen, ani ochoten účastnit se postupu urovnávání sporů před spotřebitelským rozhodčím senátem.

 
© IT advokátní kancelář
 

DOCID: ##ITK-ebba5905ba2d9cb4e738c3e687deaee7##

Verze: 202105201450