Warunki korzystania

Regulamin z informacjami dla klientów

Spis treści

 1. Zakres
 2. Zawarcie umowy
 3. Prawo odstąpienia od umowy
 4. Ceny i warunki płatności
 5. Warunki dostawy i wysyłki
 6. Zastrzeżenie własności
 7. Odpowiedzialność za wady (gwarancja)
 8. Realizacja kuponów kampanii
 9. Realizacja bonów upominkowych
 10. Obowiązujące prawo
 11. jurysdykcja
 12. Alternatywne rozwiązywanie sporów

1) Zakres

1.1Niniejsze ogólne warunki (dalej „OWH”) firmy Sarap.Online UG (z ograniczoną odpowiedzialnością) (dalej „sprzedawca”) mają zastosowanie do wszystkich umów dostawy towarów, jakie konsument lub przedsiębiorca (dalej „klient”) ze sprzedawcą zamyka towary wystawione przez sprzedawcę w jego sklepie internetowym. O ile nie uzgodniono inaczej, wyklucza się włączenie własnych warunków klienta.

1.2Niniejsze warunki mają odpowiednie zastosowanie do umów dostawy bonów, chyba że wyraźnie określono inaczej.

1.3W tych warunkach jest każda osoba fizyczna, która staje się stroną transakcji dla celów, które można przypisać głównie ani komercyjnego ani samodzielnej działalności zawodowej. Przedsiębiorca w rozumieniu niniejszych warunków jest osobą fizyczną lub prawną lub spółką prawną, która wykonuje transakcję prawną podczas wykonywania swojej komercyjnej lub niezależnej działalności zawodowej.

2) zawarcie umowy

2.1Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym sprzedającego nie stanowią wiążących ofert sprzedającego, ale służą do złożenia wiążącej oferty przez klienta.

2.2Klient może złożyć ofertę za pomocą internetowego formularza zamówienia zintegrowanego ze sklepem internetowym sprzedawcy. Po umieszczeniu wybranego towaru w wirtualnym koszyku i przejściu elektronicznego procesu składania zamówienia, klient składa prawnie wiążącą ofertę umowną na towary znajdujące się w koszyku poprzez kliknięcie w przycisk kończący proces składania zamówienia. Klient może również złożyć ofertę sprzedawcy telefonicznie lub mailowo.

2.3Sprzedawca może przyjąć ofertę klienta w ciągu pięciu dni,

 • przesyłając klientowi pisemne potwierdzenie zamówienia lub potwierdzenie zamówienia w formie tekstowej (faks lub e-mail), w którym to przypadku potwierdzenie przyjęcia zamówienia u klienta jest miarodajne, lub
 • poprzez dostarczenie klientowi zamówionych towarów, gdzie zakres dostępu towarów do klienta jest istotne, czy
 • prosząc klienta o zapłatę po złożeniu zamówienia.

Jeżeli istnieje więcej niż jedna z wyżej wymienionych alternatyw, umowa wchodzi w życie w momencie, gdy jedna z wyżej wymienionych alternatyw występuje wcześniej. Termin przyjęcia oferty rozpoczyna się w dniu następującym po złożeniu oferty przez klienta do uruchomienia i kończy się wraz z upływem piątego dnia, następującego po wysłaniu oferty. Jeżeli sprzedawca nie zaakceptuje oferty klienta w wyżej wymienionym terminie, zostanie to uznane za odrzucenie oferty, w wyniku czego klient nie jest już związany jego deklaracją woli.

2.4W przypadku wybrania metody płatności oferowanej przez PayPal przetwarzanie płatności odbywa się za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dalej: „PayPal”), z zastrzeżeniem postanowień PayPal Warunki użytkowania, które można przeglądać pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub - jeśli klient nie ma konta PayPal - widoczne na warunkach płatności bez konta PayPal pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Jeśli klient płaci za pomocą metody płatności oferowanej przez PayPal w procesie zamówienia online, sprzedawca deklaruje przyjęcie oferty klienta w momencie kliknięcia przez klienta przycisku kończącego proces zamówienia.

2.5Składając ofertę za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedawcy, tekst umowy będzie przechowywany przez sprzedającego po zawarciu umowy i przesyłany klientowi po wysłaniu zamówienia w formie tekstowej (np. E-mail, faks lub list). Wszelkie dalsze postanowienia umowy przez sprzedającego nie mają miejsca. Jeśli klient założył konto użytkownika w sklepie internetowym sprzedającego przed złożeniem zamówienia, dane zamówienia zostaną zarchiwizowane na stronie internetowej sprzedającego i mogą zostać odzyskane przez klienta za pośrednictwem chronionego hasłem konta użytkownika z odpowiednimi danymi logowania.

2.6Zanim zamówienie zostanie złożone na formularzu zamówienia online sprzedawcy, klient może zidentyfikować możliwe błędy wprowadzania, uważnie czytając informacje wyświetlane na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym do lepszego rozpoznawania błędów wejściowych może być przez to funkcja powiększania przeglądarki, za pomocą której powiększany jest ekran na ekranie. W ramach procesu elektronicznego składania zamówień klient może poprawić swoje dane wejściowe za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy, dopóki nie kliknie przycisku kończącego proces zamawiania.

2.7Do zawarcia umowy dostępny jest język niemiecki i angielski.

2.8Przetwarzanie i kontaktowanie zamówień odbywa się zazwyczaj za pośrednictwem poczty elektronicznej i automatycznego przetwarzania zamówień. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego w celu realizacji zamówienia jest prawidłowy, tak aby e-maile wysłane przez sprzedającego mogły zostać odebrane pod tym adresem. W szczególności, przy korzystaniu z filtrów SPAM, klient musi zapewnić, że wszystkie e-maile wysyłane przez sprzedawcę lub osoby trzecie zamówione przy realizacji zamówienia mogą zostać dostarczone.

2.9Zamawiając napoje alkoholowe, Klient poprzez wysłanie zamówienia potwierdza, że ​​osiągnął wymagany prawem minimalny wiek.

3) Prawo do wycofania

3.1Konsumenci mają co do zasady prawo do odstąpienia od umowy.

3.2Dalsze informacje na temat prawa do odwołania wynikają z zasad anulowania przez sprzedającego.

4) Ceny i warunki płatności

4.1O ile nie podano inaczej w opisie produktu sprzedającego, podane ceny są cenami całkowitymi, które obejmują ustawowy podatek od wartości dodanej. Jeśli to konieczne, dodatkowe koszty dostawy i wysyłki są określone osobno w opisie danego produktu.

4.2W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej, w indywidualnych przypadkach mogą zostać poniesione dodatkowe koszty, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i które musi ponieść klient. Obejmują one na przykład koszty przekazania pieniędzy przez instytucje kredytowe (np. Opłaty za przelew, opłaty za kursy wymiany) lub cła lub podatki przywozowe (np. Cła). Takie koszty mogą zostać poniesione w związku z transferem środków, nawet jeśli dostawa nie jest dokonywana do kraju spoza Unii Europejskiej, ale klient dokonuje płatności z kraju spoza Unii Europejskiej.

4.3Opcja (opcje) płatności zostanie przekazana klientowi w sklepie internetowym sprzedającego.

4.4Jeżeli płatność została uzgodniona przelewem bankowym, płatność jest należna natychmiast po zawarciu umowy, chyba że strony uzgodniły późniejszy termin płatności.

4.5W przypadku wybrania metody płatności „SOFORT” płatność zostanie przetworzona przez dostawcę usług płatniczych SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (dalej „SOFORT”). Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem „SOFORT”, klient musi posiadać konto bankowości internetowej, które zostało aktywowane do udziału w „SOFORT”, odpowiednio się zidentyfikować podczas procesu płatności i potwierdzić dyspozycję płatności do „SOFORT”. Bezpośrednio po tym następuje transakcja płatnicza przez „SOFORT” i obciążenie rachunku bankowego klienta. Więcej informacji na temat metody płatności „SOFORT” klient może uzyskać w Internecie pod adresem https://www.klarna.com/sofort/.

4.6W przypadku wyboru metody płatności kartą kredytową za pośrednictwem Stripe kwota faktury jest wymagalna natychmiast po zawarciu umowy. Płatność jest przetwarzana przez dostawcę usług płatniczych Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (dalej: „Stripe”). Stripe zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli kredytowej i odrzucenia tego rodzaju płatności, jeśli kontrola kredytowa jest negatywna.

5) Warunki dostawy i dostawy

5.1Dostawa towaru odbywa się drogą wysyłki na adres dostawy wskazany przez klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Przy realizacji transakcji miarodajny jest adres dostawy podany w realizacji zamówienia sprzedawcy.

5.2Jeśli dostawa towaru nie powiedzie się z przyczyn, za które odpowiada klient, klient ponosi uzasadnione koszty poniesione przez sprzedawcę. Nie dotyczy to kosztów wysyłki, jeśli klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy. Jeśli klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, koszty przesyłki zwrotnej regulują zasady określone w polityce anulowania sprzedawcy.

5.3W przypadku odbioru osobistego sprzedawca w pierwszej kolejności informuje klienta drogą mailową, że zamówiony przez niego towar jest gotowy do odbioru. Po otrzymaniu tej wiadomości e-mail, klient może odebrać towar w siedzibie sprzedawcy po konsultacji ze sprzedawcą. W takim przypadku nie zostaną naliczone żadne koszty wysyłki.

5.4Kupony są przekazywane klientowi w następujący sposób:

- e-mailem

6) zachowanie tytułu

Jeżeli sprzedawca podejmie z wyprzedzeniem, zastrzega sobie prawo własności dostarczonych towarów do czasu pełnej zapłaty ceny zakupu.

7) Odpowiedzialność za wady (gwarancja)

7.1Jeżeli zakupiony przedmiot jest wadliwy, obowiązują przepisy o odpowiedzialności ustawowej za wady.

7.2Jeżeli Klient występuje jako konsument, jest proszony o złożenie reklamacji u dostawcy na dostarczony towar z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi i poinformowanie o tym Sprzedawcy. Jeśli klient nie zastosuje się, nie ma to wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu wad.

8) Realizacja kuponów kampanii

8.1Kupony, które są wydawane bezpłatnie przez sprzedawcę w ramach promocji z określonym okresem ważności i których klient nie może kupić (zwane dalej „kuponami promocyjnymi”), można zrealizować wyłącznie w sklepie internetowym sprzedawcy i tylko w określonym czasie.

8.2Poszczególne produkty można wykluczyć z kampanii kuponowej, jeśli istnieje odpowiednie ograniczenie w treści kuponu promocyjnego.

8.3Kupony promocyjne można zrealizować tylko przed zakończeniem procesu zamówienia. Późniejsze rozliczenia nie są możliwe.

8.4Na jedno zamówienie można zrealizować kilka kuponów promocyjnych.

8.5Wartość towarów musi być co najmniej równa kwocie kuponu promocyjnego. Wszelkie pozostałe środki nie zostaną zwrócone przez sprzedającego.

8.6Jeżeli wartość bonu promocyjnego jest niewystarczająca do pokrycia zamówienia, do uregulowania różnicy można wybrać jedną z pozostałych metod płatności oferowanych przez sprzedawcę.

8.7Kredyt kuponu promocyjnego nie jest wypłacany gotówką ani nie jest oprocentowany.

8.8Kupon promocyjny nie zostanie zwrócony, jeśli klient zwróci opłacony towar w całości lub w części wraz z kuponem promocyjnym w ramach ustawowego prawa do odstąpienia od umowy.

8.9Kupon na kampanię jest zbywalny. Sprzedawca może zapłacić właścicielowi, który zrealizuje kupon promocyjny w sklepie internetowym sprzedawcy, ze skutkiem odciążenia. Nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedawca ma wiedzę lub rażąco niedbalstwo o braku upoważnienia, niezdolności do czynności prawnych lub braku upoważnienia odpowiedniego właściciela.

9) Realizacja bonów upominkowych

9.1Kupony, które można kupić w sklepie internetowym sprzedawcy (zwane dalej „kuponami podarunkowymi”), można zrealizować wyłącznie w sklepie internetowym sprzedawcy, chyba że w kuponie określono inaczej.

9.2Bony upominkowe i pozostałe saldo bonów upominkowych można wykorzystać do końca trzeciego roku po roku, w którym kupon został zakupiony. Pozostały kredyt zostanie przyznany klientowi do upływu terminu ważności.

9.3Kupony upominkowe można zrealizować tylko przed zakończeniem procesu zamówienia. Późniejsze rozliczenie nie jest możliwe.

9.4Na jedno zamówienie można zrealizować kilka bonów upominkowych.

9.5Kupony upominkowe można wykorzystać tylko do zakupu towarów, a nie do zakupu dodatkowych bonów upominkowych.

9.6Jeśli wartość bonu podarunkowego jest niewystarczająca do pokrycia zamówienia, można wybrać jedną z innych metod płatności oferowanych przez sprzedawcę w celu uregulowania różnicy.

9.7Saldo bonu upominkowego nie jest wypłacane w gotówce ani nie jest opłacane odsetki.

9.8Kupon podarunkowy jest zbywalny. Sprzedawca może, ze skutkiem zwolnienia, dokonać płatności na rzecz odpowiedniego właściciela, który zrealizuje bon upominkowy w sklepie internetowym sprzedawcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedawca ma wiedzę lub rażąco niedbalstwo o braku upoważnienia, niezdolności do czynności prawnych lub braku upoważnienia odpowiedniego właściciela.

10) Obowiązujące prawo

Do wszystkich stosunków prawnych między stronami stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem przepisów dotyczących międzynarodowego zakupu ruchomości. W przypadku konsumentów taki wybór prawa obowiązuje tylko w zakresie, w jakim ochrona przyznana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, nie zostanie cofnięta.

11) Jurysdykcja

Jeżeli klient działa jako handlowiec, osoba prawna prawa publicznego lub specjalny fundusz prawa publicznego z siedzibą na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba sprzedawcy. Jeśli klient ma siedzibę poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, jest sprawą sprzedającemu wyłącznej jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy, jeżeli umowa lub roszczenia na podstawie umowy o handlu klienta lub aktywności zawodowej może być przypisana. Jednak w powyższych przypadkach sprzedawca jest w każdym razie uprawniony do zwracania się do sądu w siedzibie klienta.

12) Alternatywne rozwiązywanie sporów

12.1Komisja UE zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Platforma ta służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów zakupu online lub umów serwisowych z udziałem konsumenta.

12.2Sprzedawca nie jest zobowiązany ani nie chce uczestniczyć w postępowaniu rozstrzygającym spory przed konsumencką radą arbitrażową.


© Kancelaria prawna IT

DOCID: ##ITK-a66b578e5a80d271103248a315c87c25##

Wersja: 202009301233