Warunki korzystania

Allgemeine Geschäftsbedingungen mit Kundeninformationen

Spis treści

 1. Zakres
 2. Zawarcie umowy
 3. Prawo odstąpienia od umowy
 4. Ceny i warunki płatności
 5. Warunki dostawy i wysyłki
 6. Zastrzeżenie własności
 7. Odpowiedzialność za wady (gwarancja)
 8. Realizacja kuponów promocyjnych
 9. Realizacja kuponów upominkowych
 10. Obowiązujące prawo
 11. jurysdykcja
 12. Alternatywne rozwiązywanie sporów

1) Zakres

1.1 Niniejsze ogólne warunki (zwane dalej „OWH”) firmy Sarap.Online UG (z ograniczoną odpowiedzialnością) (dalej „sprzedawca”) mają zastosowanie do wszystkich umów dostawy towarów, które konsument lub przedsiębiorca (dalej „klient”) ze sprzedawcą zamyka towary wystawione przez sprzedawcę w jego sklepie internetowym. O ile nie uzgodniono inaczej, wyklucza się włączenie własnych warunków klienta.

1.2 Niniejsze warunki stosuje się odpowiednio do umów dostawy voucherów, chyba że wyraźnie określono inaczej.

1.3 Konsumentem w rozumieniu niniejszych warunków handlowych jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie są ani komercyjne, ani samodzielna działalność zawodowa. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych warunków handlowych jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa, która dokonując czynności prawnej prowadzi działalność gospodarczą lub samodzielną działalność zawodową.

2) zawarcie umowy

2.1 Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym sprzedawcy nie stanowią wiążącej oferty sprzedawcy, lecz służą do złożenia wiążącej oferty przez klienta.

2.2 Klient może złożyć ofertę za pomocą internetowego formularza zamówienia zintegrowanego ze sklepem internetowym sprzedawcy. Po umieszczeniu wybranego towaru w wirtualnym koszyku i przejściu elektronicznego procesu składania zamówienia, klient składa prawnie wiążącą ofertę umowy na towar znajdujący się w koszyku poprzez kliknięcie w przycisk kończący proces składania zamówienia. Klient może również złożyć ofertę sprzedawcy telefonicznie lub mailowo.

2.3 Sprzedawca może przyjąć ofertę klienta w ciągu pięciu dni,

 • poprzez przesłanie klientowi pisemnego potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia zamówienia w formie tekstowej (faks lub e-mail), w którym to przypadku otrzymanie potwierdzenia zamówienia u klienta jest wiarygodne, lub
 • przez dostarczenie zamówionego towaru do klienta, w którym to przypadku decydujący jest dostęp do towaru, lub
 • prosząc klienta o zapłatę po złożeniu zamówienia.

Jeżeli istnieje kilka wyżej wymienionych alternatyw, umowa zostaje zawarta w momencie, gdy jedna z wyżej wymienionych alternatyw występuje wcześniej. Termin na przyjęcie oferty rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu oferty przez klienta i kończy się piątego dnia po wysłaniu oferty. Jeżeli sprzedawca nie zaakceptuje oferty klienta w wyżej wymienionym terminie, uznaje się to za odrzucenie oferty, w wyniku czego klient nie jest związany oświadczeniem woli.

2.4 Jeśli wybierzesz metodę płatności oferowaną przez PayPal, płatność zostanie przetworzona przez dostawcę usług płatniczych PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dalej: „PayPal”), z zastrzeżeniem PayPal- Warunki użytkowania można obejrzeć pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub - jeśli klient nie posiada konta PayPal - w warunkach płatności bez konta PayPal pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Jeśli klient płaci za pomocą metody płatności oferowanej przez PayPal, którą można wybrać w procesie składania zamówienia online, sprzedawca już deklaruje przyjęcie oferty klienta w momencie, w którym klient kliknie przycisk w celu zakończenia procesu składania zamówienia.

2.5 W przypadku składania oferty za pośrednictwem formularza zamówienia online sprzedającego tekst umowy zostanie zapisany przez sprzedawcę po zawarciu umowy i przesłany klientowi w formie tekstowej (np. E-mail, faks lub list) po wysłaniu zamówienia. Dalsze udostępnianie treści umowy przez sprzedającego nie ma miejsca. Jeśli klient założył konto użytkownika w sklepie internetowym sprzedawcy przed złożeniem zamówienia, dane zamówienia zostaną zarchiwizowane na stronie internetowej sprzedawcy i klient będzie miał do nich bezpłatny dostęp za pośrednictwem chronionego hasłem konta użytkownika, podając odpowiednie dane logowania.

2.6 Przed złożeniem wiążącego zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia online sprzedawcy, klient może zidentyfikować możliwe błędy we wprowadzonych danych, uważnie czytając informacje wyświetlane na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym do lepszego rozpoznawania błędów wejściowych może być funkcja powiększania przeglądarki, która służy do powiększania wyświetlania na ekranie. Klient może poprawiać swoje wpisy w ramach elektronicznego procesu zamawiania za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy, aż do kliknięcia przycisku kończącego proces składania zamówienia.

2.7 Do zawarcia umowy dostępny jest język niemiecki i angielski.

2.8 Przetwarzanie zamówień i kontakt odbywają się zwykle za pośrednictwem poczty elektronicznej i automatycznego przetwarzania zamówień. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego do realizacji zamówienia jest prawidłowy, aby e-maile wysyłane przez Sprzedawcę mogły być odbierane pod tym adresem. W szczególności, korzystając z filtrów SPAM, klient musi zapewnić, że wszystkie wiadomości e-mail wysyłane przez sprzedawcę lub osoby trzecie, którym zlecono realizację zamówienia, mogą zostać dostarczone.

2.9 Zamawiając napoje alkoholowe, Klient poprzez wysłanie zamówienia potwierdza, że ​​osiągnął wymagany prawem minimalny wiek.

3) Prawo do wycofania

3.1 Konsumenci na ogół mają prawo do odstąpienia od umowy.

3.2 Więcej informacji na temat prawa do odstąpienia od umowy można znaleźć w polityce anulowania sprzedawcy.

4) Ceny i warunki płatności

4.1 O ile nie określono inaczej w opisie produktu sprzedawcy, podane ceny są cenami całkowitymi, które zawierają ustawowy podatek od sprzedaży. Wszelkie dodatkowe koszty dostawy i wysyłki, które mogą powstać, są określone osobno w odpowiednim opisie produktu.

4.2 W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej mogą powstać dodatkowe koszty, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i które ponosi Klient. Obejmują one na przykład koszty przelewu pieniędzy przez instytucje kredytowe (np. Opłaty za przelew, opłaty za kurs wymiany) lub cła lub podatki importowe (np. Cła). Takie koszty mogą również powstać w związku z przelewem środków, jeśli dostawa nie jest realizowana do kraju spoza Unii Europejskiej, ale klient dokonuje płatności z kraju spoza Unii Europejskiej.

4.3 Opcje płatności zostaną przekazane klientowi w sklepie internetowym sprzedawcy.

4.4 Jeżeli uzgodniono przedpłatę przelewem bankowym, płatność jest wymagalna niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony ustaliły późniejszy termin płatności.

4.5 W przypadku wybrania metody płatności „SOFORT” płatność zostanie przetworzona przez dostawcę usług płatniczych SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (dalej „SOFORT”). Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem „SOFORT”, klient musi posiadać konto bankowości internetowej, które zostało aktywowane do uczestnictwa w „SOFORT”, odpowiednio się zidentyfikować podczas procesu płatności i potwierdzić dyspozycję płatności do „SOFORT”. Bezpośrednio po tym następuje transakcja płatnicza przez „SOFORT” i obciążenie rachunku bankowego klienta. Więcej informacji na temat metody płatności „SOFORT” klient może uzyskać w Internecie pod adresem https://www.klarna.com/sofort/.

4.6 W przypadku wybrania metody płatności kartą kredytową za pośrednictwem Stripe kwota faktury jest wymagalna natychmiast po zawarciu umowy. Płatność jest przetwarzana przez dostawcę usług płatniczych Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (dalej: „Stripe”). Stripe zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli kredytowej i odrzucenia tego rodzaju płatności, jeśli kontrola kredytowa jest negatywna.

5) Warunki dostawy i dostawy

5.1 Dostawa towaru odbywa się drogą wysyłki na adres dostawy wskazany przez klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Przy realizacji transakcji miarodajny jest adres dostawy podany w realizacji zamówienia sprzedawcy.

5.2 Jeżeli dostawa towaru nie powiedzie się z przyczyn leżących po stronie klienta, klient ponosi uzasadnione koszty poniesione przez sprzedawcę. Nie dotyczy to kosztów wysyłki, jeśli klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku kosztów zwrotu, jeśli klient skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, obowiązują postanowienia zawarte w polityce anulowania sprzedawcy.

5.3 W przypadku odbioru osobistego sprzedawca w pierwszej kolejności informuje klienta drogą mailową, że zamówiony przez niego towar jest gotowy do odbioru. Po otrzymaniu tej wiadomości e-mail klient może odebrać towar w siedzibie sprzedawcy po konsultacji ze sprzedawcą. W takim przypadku nie zostaną naliczone żadne koszty wysyłki.

5.4 Kupony są przekazywane klientowi w następujący sposób:

- e-mailem

6) zachowanie tytułu

Jeżeli sprzedawca z wyprzedzeniem zastrzega sobie prawo własności dostarczonego towaru do momentu pełnej zapłaty należnej ceny zakupu.

7) Odpowiedzialność za wady (gwarancja)

7.1 Jeżeli zakupiony przedmiot ma wadę, obowiązują przepisy o odpowiedzialności ustawowej za wady.

7.2 Jeżeli Klient występuje jako konsument, jest proszony o złożenie reklamacji u dostawcy na dostarczony towar z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi i poinformowanie o tym Sprzedawcy. Jeśli klient nie zastosuje się, nie ma to wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu wad.

8) Realizacja kuponów kampanii

8.1 Kupony, które są wydawane bezpłatnie przez sprzedawcę w ramach promocji z określonym okresem ważności i których klient nie może kupić (zwane dalej „kuponami promocyjnymi”), można zrealizować wyłącznie w sklepie internetowym sprzedawcy i tylko w określonym czasie.

8.2 Poszczególne produkty można wykluczyć z kampanii kuponowej, jeśli istnieje odpowiednie ograniczenie w treści kuponu promocyjnego.

8.3 Kupony promocyjne można zrealizować tylko przed zakończeniem procesu zamówienia. Późniejsze rozliczenie nie jest możliwe.

8.4 Na jedno zamówienie można zrealizować kilka kuponów promocyjnych.

8.5 Wartość towarów musi być co najmniej równa kwocie kuponu promocyjnego. Wszelkie pozostałe środki nie zostaną zwrócone przez sprzedającego.

8.6 Jeżeli wartość bonu promocyjnego jest niewystarczająca do pokrycia zamówienia, do uregulowania różnicy można wybrać jedną z pozostałych metod płatności oferowanych przez sprzedawcę.

8.7 Kredyt kuponu promocyjnego nie jest wypłacany gotówką ani nie jest oprocentowany.

8.8 Kupon promocyjny nie zostanie zwrócony, jeśli klient zwróci opłacony towar w całości lub w części wraz z kuponem promocyjnym w ramach ustawowego prawa do odstąpienia od umowy.

8.9 Kupon na kampanię jest zbywalny. Sprzedawca może zapłacić właścicielowi, który zrealizuje kupon promocyjny w sklepie internetowym sprzedawcy, ze skutkiem odciążającym. Nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedawca ma wiedzę lub rażąco niedbalstwo o braku upoważnienia, niezdolności do czynności prawnych lub braku upoważnienia odpowiedniego właściciela.

9) Realizacja kuponów upominkowych

9.1 Vouchery, które można kupić w sklepie internetowym sprzedawcy (zwane dalej „bonami podarunkowymi”), można zrealizować wyłącznie w sklepie internetowym sprzedawcy, chyba że w kuponie określono inaczej.

9.2 Bony upominkowe i pozostałe saldo bonów upominkowych można wykorzystać do końca trzeciego roku następującego po roku, w którym kupon został zakupiony. Pozostały kredyt zostanie przyznany klientowi do daty wygaśnięcia.

9.3 Kupony upominkowe można zrealizować tylko przed zakończeniem procesu zamówienia. Późniejsze rozliczenie nie jest możliwe.

9.4 Na jedno zamówienie można zrealizować kilka bonów upominkowych.

9.5 Kupony upominkowe można wykorzystać tylko do zakupu towarów, a nie do zakupu dodatkowych bonów upominkowych.

9.6 Jeśli wartość bonu podarunkowego jest niewystarczająca do pokrycia zamówienia, można wybrać jedną z innych metod płatności oferowanych przez sprzedawcę, aby uregulować różnicę.

9.7 Saldo bonu upominkowego nie jest wypłacane w gotówce ani nie jest opłacane odsetki.

9.8 Kupon podarunkowy jest zbywalny. Sprzedawca może, ze skutkiem zwolnienia, dokonać płatności na rzecz odpowiedniego właściciela, który zrealizuje bon podarunkowy w sklepie internetowym sprzedawcy. Nie dotyczy to sytuacji, w których sprzedawca ma wiedzę lub rażąco niedbałą ignorancję dotyczącą braku upoważnienia, niezdolności do czynności prawnych lub braku upoważnienia odpowiedniego właściciela.

10) Obowiązujące prawo

Prawo Republiki Federalnej Niemiec ma zastosowanie do wszystkich stosunków prawnych między stronami, z wyjątkiem przepisów dotyczących międzynarodowego zakupu rzeczy ruchomych. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim udzielona ochrona nie jest cofnięta przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

11) Jurysdykcja

Jeżeli klient działa jako handlowiec, osoba prawna na podstawie prawa publicznego lub specjalny fundusz na podstawie prawa publicznego z siedzibą na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest miejsce prowadzenia działalności przez sprzedającego. Jeśli klient ma siedzibę poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, miejscem prowadzenia działalności sprzedawcy jest wyłączne miejsce jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy, jeżeli umowa lub roszczenia wynikające z umowy można przypisać działalności zawodowej lub handlowej klienta. Jednak w powyższych przypadkach sprzedawca jest w każdym przypadku uprawniony do wezwania sądu w miejscu prowadzenia działalności przez klienta.

12) Alternatywne rozwiązywanie sporów

12.1 Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów w Internecie pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Platforma ta służy jako punkt kontaktowy dla pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów zakupu online lub umów o świadczenie usług z udziałem konsumenta.

12.2 Sprzedawca nie jest zobowiązany ani nie chce uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową konsumentów.

 
© Kancelaria prawna IT
 

DOCID: ##ITK-a66b578e5a80d271103248a315c87c25##

Wersja: 202103170744